Newsletter Sklep Gerda

Polityka prywatności GERDA Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

GERDA SP. Z O.O.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

v.1.2

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Gerda sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, oddaje w Twoje ręce zbiór niezbędnych informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o związanych z tym przysługujących Ci prawach.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gerda, a także o przysługujących Ci uprawnieniach, skontaktuj się z nami tj. z Gerda sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów na adres e-mail: dane.osobowe@gerda.pl bądź z naszym inspektorem danych osobowych na adres e-mail: gerda.iod@discretia.pl.

 

 1. Co opisuje niniejsza polityka?

Niniejsza polityka prywatności („Polityka„) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Gerda sp. z o.o.:

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest:

Gerda sp. z o.o.

 1. Sokołowska 49

05-806 Komorów

e-mail: dane.osobowe@gerda.pl

(„Gerda”, „my”, „nas” lub „nasz”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na adres e-mail.

W celu zwiększenia ochrony danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Paweł Latkowski. Z naszym IOD możesz kontaktować się pod adresem e-mail: gerda.iod@discretia.pl

 1. Jakie informacje i skąd zbieramy?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej zbieramy informacje przekazywane nam poprzez formularze zawarte na Stronie Internetowej oraz zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej. Są to w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe.

Jeżeli jesteś Klientem końcowym zbieramy informacje, które przekazujesz nam poprzez formularze zawarte na Stronie Internetowej, kontakt telefoniczny, e-mailowy lub poprzez profile w mediach społecznościowych, a także dane, które otrzymujemy od naszych Kontrahentów np. w związku z reklamacjami. Są to w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe

Jeżeli jesteś Kontrahentem zbieramy informacje przekazywane nam poprzez formularze kontaktowe na Stronie Internetowej, w Strefie Partnera, w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych na Stronie Internetowej, w strefie Partnera, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz, dane potrzebne do zawarcia przez nas umowy z tym podmiotem, o ile są do tego niezbędne. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w toku współpracy z nami.

Jeżeli jesteś Uczestnikiem Akademii Gerda zbieramy informacje przekazywane nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych na Stronie Internetowej, w czasie rejestracji do Akademii Gerda, zgłoszeń na szkolenia, egzaminy, w korespondencji e-mail oraz w ramach udziału w Akademii Gerda. Są to w szczególności imię, nazwisko, firma, adres, numer telefonu, NIP, e-mail, numer PESEL, wizerunek.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy zbieramy informacje przekazane nam w twoim CV bądź innym dokumencie aplikacyjnym w ramach procesu rekrutacji. Mogą to być w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane osobowe, które przekażesz nam z własnej inicjatywy. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym z art. 221 § 1 i 4 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować wobec Ciebie jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. za Twoją zgodą (o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), aby:
 1. gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. gdy jest to niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdy:

Dodatkowo:

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdy korzystamy z narzędzi analitycznych i profilujących w celu: dostosowania obsługi do Twoich potrzeb (personalizacji); dostosowania wyświetlanych treści (w tym reklam) do Twoich zainteresowań oraz sposobu w jaki korzystasz z usług online i technologii, które dostarczamy; zarządzania naszą działalnością; wsparcia w diagnostyce problemów technicznych; obsługi naszych usług online i technologii; identyfikowania użytkowników usług online; identyfikowania urządzeń dla potrzeb zapobiegania nadużyciom; zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach; ustalania sposobów korzystania ze Strony Internetowej.

Jeżeli jesteś Klientem końcowym przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania usługi (art. 6 ust 1 lit. b RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Kontrahentem przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO).

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie, w jakim utrzymujemy relacje biznesowe, prowadzimy rozmowy lub negocjacje, zawieramy umowy i rozwiązujemy pozostałe kwestie związane ze współpracą z podmiotami, które reprezentujesz.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a), a dane szczególnej kategorii, jeżeli z własnej inicjatywy nam je przekazałeś (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako pracodawcy i odpowiadających im uprawnień osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Komu udostępniamy Twoje dane

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru, itp.);
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu prawa, księgowości, doradztwa, konsultingu, marketingu czy agencjom badawczym, portalom rekrutacyjnym bądź firmom rekruterskim;
 3. innym podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należymy, tj. podmiotom powiązanym kapitałowo pośrednio lub bezpośrednio z Gerda sp. z o.o.

Dodatkowo:

Jeżeli jesteś Klientem końcowym możemy przekazywać Twoje dane naszym Kontrahentom, tj. podmiotom, z którymi współpracujemy np. przy realizacji reklamacji.

Jeżeli jesteś Kontrahentem, Przedstawicielem Kontrahenta lub Uczestnikiem Akademii Gerda możemy przekazywać Twoje dane Użytkownikom Strony Internetowej, o ile są one tam udostępnione.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Przechowujemy informacje o Tobie przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej polityce ochrony prywatności i zgodny z naszymi politykami przechowywania danych (o ile dłuższy okres nie jest wymagany przez obowiązujące prawo). Nasze polityki przechowywania danych opierają się na przepisach obowiązującego prawa. Zachowamy i będziemy wykorzystywać informacje o Tobie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów prawnych (np. jeśli mamy obowiązek zachować informacje o Tobie dla celów podatkowych), rozstrzygnięcia sporów, wykonania umowy, ugody lub w celu określonym w niniejszej polityce ochrony prywatności.

W przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie Twojej zgody będziemy przechowywać Twoje dane przez okres do jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym dla realizacji przez Gerda uzasadnionego interesu administratora.

Jeżeli jesteś Kandydatem przechowujemy Twoje dane do zakończenia procesu rekrutacji, a dłużej wyłącznie, jeśli wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów.

 1. Jakie prawa Ci przysługują

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody;
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes; możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;
 6. w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 7. możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W tym celu skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail dane.osobowe@gerda.pl, a jeżeli jesteś Kandydatem pod adresem e-mail: kadry@gerda.pl.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane

Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy w stanie realizować celów, o których mowa powyżej, w szczególności odpowiedzieć na Twoje zapytania, przedstawić Ci oferty, zawrzeć z Tobą umowy, utrzymywać relacji biznesowych, rozpatrzeć twojej aplikacji w procesie rekrutacji i in.

 

Jeżeli jesteś Kandydatem, podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym z art. 22(1) § 1 i 4 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować wobec Ciebie jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia

 

 

POLITYKA KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I Z PLIKÓW COOKIE

v 1.0.

 

Korzystamy z plików cookie i innych technologii monitorujących, aby: (i) poszerzyć swoją wiedzę o tym, jak użytkownicy („Użytkownicy”) korzystają z naszej witryny internetowej www.gerda.pl lub witryny internetowej www.akademiagerda.pl („Strona Internetowa”) oraz (ii) poprawić jakość Twojego doświadczenia wynikającego z interakcji z nami w sieci. Niniejsza Polityka korzystania ze Strony Internetowej i plików cookie zawiera informacje o stosowanych przez nas technologiach i ich obsłudze.

 1. Pliki cookie i inne technologie monitorujące: Definicja

Plik „cookie” jest plikiem tekstowym, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem, aby zidentyfikować przeglądarkę odwiedzającego bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.

Możemy wykorzystywać inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons), skrypty analityczne i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami z naszą Stroną Internetową, aby umożliwić identyfikację Twojego urządzenia. Te inne technologie pozwalają uaktywnić określone funkcje na naszej Stronie Internetowej. Możemy także korzystać z określonych technologii w celu określenia czy wiadomość e-mail, którą Ci wysłaliśmy została otwarta lub czy link w niej umieszczony został przez Ciebie kliknięty.

 

 1. Jak korzystamy z plików cookie

W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty (takie jak sieci reklamowe czy platformy do automatyzacji marketingu i sprzedaży) mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci, korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie.

Korzystamy z plików cookies w różnych celach. Przykładowo prowadzimy monitoring łącznej liczby odwiedzających naszą Stronę Internetową – na zasadach anonimowych i zagregowanych. Możemy także stosować pliki cookie, aby móc Cię zapamiętać w przypadku powtórnej wizyty na Stronie Internetowej oraz w celu personalizacji Strony Internetowej zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe. Używamy również plików cookies aby ustalić, czy odwiedzając naszą Stronę jesteś w grupie docelowej planowanych przez nas kampanii marketingowych, które realizować będziemy sami oraz przy wykorzystaniu zewnętrznych podmiotów.

Technologie monitorujące mogą mieć charakter trwały (tj. pliki pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu aż do czasu, gdy je wykasujesz) lub sesyjny (tj. pliki pozostają wyłącznie do czasu zamknięcia przeglądarki).

Nasza Strona Internetowa korzysta w szczególności z następujących rodzajów plików cookie:

 1. Ustawienia i usuwanie plików cookie 

W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookie lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz o tym poinformowany/poinformowana.

Pamiętaj jednak, że całkowite zablokowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszej Strony Internetowej.

Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/, która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce lub urządzeniu, jak również bardziej ogólne informacje na temat plików cookie. Informacje na temat usuwania plików cookie z telefonu komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Możesz także zrezygnować z otrzymywania plików cookie.

Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność Strony Internetowej.

 

 1. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę Internetową i wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.