Гарантія
додому > Гарантія

Гарантійний талон

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ TEDEE
адреса для листування: ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
телефон: (+48) 884 088 011
email: support@tedee.com

цим надає Покупцю Гарантію на продукт, до якого додано цей гарантійний талон.

Предмет, строк і обсяг Гарантії

1. Предмет Гарантії

Гарантія поширюється лише на механічну міцність і збереження функціональних властивостей Виробу. На мобільний застосунок і акумулятор Гарантія не поширюється. Гарантія поширюється на дефекти Виробу, що виникли внаслідок його неналежного виготовлення або дефектів матеріалів, використаних при його виробництві, відповідно до умов, описаних у Гарантійному талоні.

2. Період Гарантії:

Гарантія надається на строк 24 місяці з дати передачі Виробу Покупцю.

3. Виключення

Гарантія не поширюється на дефекти та пошкодження Виробу:

 • виявлені під час отримання, щодо яких Покупець не висунув заперечень відповідно до договору,
 • викликані неправильним використанням, експлуатацією або обслуговуванням Виробу, зокрема незгідним з інструкцією із використання та встановлення Виробу,
 • пов’язані з неналежним транспортуванням, зберіганням, обробкою чи монтажем, виконаним Покупцем або третьою стороною,
 • незначні пошкодження, включаючи подряпини, вм’ятини, неважливі для належного функціювання Виробу,
 • що стосуються елементів, які з часом зношуються, наприклад, захисних покриттів, якщо пошкодження не викликано безпосередньо дефектами матеріалу або виготовлення,
 • що виникли після отримання Виробу та є фізичними пошкодженнями, включаючи тріщини, деформацію, подряпини та спричинені ними дефекти,
 • що виникли внаслідок причин, що не залежать від Компанії.
4. Втрата Гарантії

Незалежно від наведених вище винятків, Гарантія припиняє свою дію і Покупець автоматично втрачає всі права за нею, коли виникає одна з таких обставин:

 • внесення змін до Виробу або його ремонт із використанням вузлів або деталей виробників, неавторизованих Компанією,
 • обслуговування Виробу особами, які не є представниками Компанії,
 • внесення модифікацій або змін до Виробу Покупцем або третьою стороною без згоди Компанії (наданої в письмовій формі під страхом недійсності),
 • інше порушення Покупцем положень та умов, описаних у Гарантійному талоні, включаючи неподання рекламації відповідно до принципів, викладених нижче,
 • подальший продаж Виробу (або інша передача прав на нього) Покупцем іншій особі.
5. Обсяг Гарантії

Права за Гарантією можуть бути реалізовані Покупцем без обмежень і без плати на території Республіки Польща чи на території Європейської економічної зони. Єдиним суб’єктом, що має права за Гарантією, є Покупець – він не може передавати права та обов’язки, пов’язані з Гарантією.

Обов’язки та права сторін

6. Гарантійне обслуговування

У разі виявлення дефекту у Виробі, на який поширюється Гарантія, Покупець має право:

 • вимагати усунення дефекту Виробу, а якщо Виріб уже ремонтувався двічі – вимагати заміни Виробу на новий без дефектів, при чому Компанія може за власним бажанням замінити дефектний Виріб, якщо ремонт потребуватиме надмірних витрат, або
 • вимагати від Компанії відшкодування сплаченої ціни – якщо неможливо замінити Виріб на новий або відремонтувати його.
7. Обов’язки Покупця

У разі виявлення дефекту у Виробі, на який поширюється Гарантія, Покупець зобов’язаний:

 • невідкладно, тобто не пізніше 7 днів з моменту виявлення дефекту, подати рекламацію відповідно до п. 8 нижче;
 • вжити всіх можливих заходів для недопущення збільшення розміру шкоди.
8. Рекламація

Покупець подає Рекламацію до Компанії електронною поштою або телефоном (що містяться у початку цього документу або були повідомлені Покупцю після їх зміни). Щоб бути повною, Рекламація має містити:

 • дату і номер замовлення,
 • відповідний бухгалтерський документ, тобто рахунок-фактуру або податкову накладну (оригінал, копію або скан),
 • опис дефекту і
 • зазначення виду гарантійного обслуговування, якому віддає перевагу Покупець. Компанія підтвердить отримання Рекламації, надіславши номер справи електронною поштою на електронну адресу, надану Продавцем.
9. Процедура

Протягом 30 днів після отримання повної Рекламації Компанія:

 • виконає гарантійне обслуговування відповідно до вибору Покупця; або
 • за своїм вибором, якщо (i) виконання бажання Покупця є неможливим або пов’язане з надмірними витратами, або (ii) Покупець не має на це права за Гарантією;
 • повідомить Покупця про зміну дати розгляду Рекламації / виконання гарантійних послуг – якщо розмір дефектів унеможливлює їх своєчасне усунення;
 • повідомить Покупця про відхилення Рекламації та про його причини.

Прикінцеві положення

10. Виключення відповідальності

Гарантія не поширюється на відповідальність Компанії за відповідність Виробу місцевому законодавству, правилам чи документам, а також за правильне використання або придатність Виробу для цілей Покупця. Компанія не несе відповідальності за втрату, пошкодження або знищення Виробу внаслідок причин, відмінних від тих, що охоплюються Гарантією, якщо інше прямо не зазначено у вимогах закону. Відповідальність Компанії за продаж невідповідної продукції виключається у максимальному обсязі, дозволеному законом. Гарантія не виключає відповідальності Компанії за порушення беззастережних вимог законодавства, зокрема тих, що стосуються захисту прав споживачів.

11. Застосовне право

Гарантія регулюється польським законодавством, якщо закон не передбачає іншого (зокрема, щодо Покупців, які є споживачами).

12. Індивідуальні зміни гарантії

Будь-які індивідуальні зміни умов Гарантії, узгоджені між Покупцем та Компанією, повинні бути зроблені в письмовій формі, щоб бути дійсними.

13. Зміна умов гарантії

Компанія залишає за собою право змінювати умови Гарантії та зміст Гарантійного талону в будь-який час, без необхідності дотримання спеціальної процедури, з застереженням, що до Виробів застосовуються умови Гарантії, дійсні на момент їх придбання.

14. Термін дії

Ця версія гарантійного талона дійсна з 20 травня 2020 року.

Визначення

Гарантія

Гарантія – це зобов’язання Компанії надати гарантійне обслуговування на користь Покупця щодо дефекту Виробу в обсязі та на умовах, зазначених у Гарантійному талоні.

Гарантійний талон

цей документ, що визначає умови гарантійного обслуговування Покупця Компанією.

Виріб

вироблений Компанією, готовий до монтажу виріб у вигляді дверного замка.

Рекламація

інформація, надіслана Компанії Покупцем про виникнення дефекту Виробу, що містить принаймні обставини дефекту і дані, описані у пункті 8.

Компанія

Товариство з обмеженою відповідальністю Tedee з зареєстрованим офісом у Варшаві за адресою: ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa, внесене до реєстру підприємців Національного судового реєстру під номером KRS 0000712451, реєстраційні документи якого зберігаються в Окружному суді Столичного міста Варшави у Варшаві, 12-й комерційний відділ Національного судового реєстру, NIP 7010795542, REGON 369188621, зі статутним капіталом 2 400 000 злотих.

Покупець

який уклав з Компанією договір купівлі-продажу Виробу.

Дефект

фізичний дефект у розумінні ст. 556 § 1 Цивільного кодексу