Záruka - Gerda

Záruční list

TEDEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adresa pro korespondenci: ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
telefon: (+48) 884 088 011
email: support@tedee.com

tímto poskytuje příjemci záruku na produkt, ke kterému byl tento záruční list přiložen.

Předmět, doba a rozsah záruky

1. Předmět záruky

Záruka se vztahuje pouze na mechanickou odolnost a zachování funkčních vlastností Produktu. Na mobilní aplikaci a baterii se záruka nevztahuje. Záruka je omezena na vady Produktu vyplývající z jeho nesprávného výkonu nebo na vady materiálů použitých při jeho výrobě, za podmínek popsaných v Záručním listu.

2. Záruční doba

Záruka je poskytována po dobu 24 měsíců ode dne předání Produktu Příjemci.

3. Výluky

Záruka se nevztahuje na vady a poškození Produktu:

 • zveřejněny po obdržení a vůči nimž oprávněná strana nevznesla žádné námitky v souladu se smlouvou,
 • způsobené nesprávným používáním, provozem nebo údržbou Produktu, zejména v rozporu s návodem k použití a instalaci Produktu,
 • související s nesprávnou: přepravou, skladováním, zpracováním nebo montáží, prováděné oprávněnou osobou nebo třetí osobou,
 • drobná poškození, včetně škrábanců, promáčknutí, která nejsou důležitá pro správnou funkci produktu,
 • pro součásti, které se časem opotřebovávají, jako jsou ochranné povlaky, pokud není poškození přímo způsobeno vadou materiálu nebo zpracováním,
 • vzniklé po převzetí a jsou fyzickým poškozením, včetně prasklin, deformací, škrábanců a jimi způsobených vad,
 • vyplývající z důvodů mimo kontrolu Společnosti.
4. Ztráta záruky

Bez ohledu na výše uvedené výjimky přestává být záruka uplatňována a příjemce ztratí veškerá práva z ní vyplývající automaticky, pokud nastane jedna z následujících okolností:

 • zavádění změn Produktu nebo oprav s použitím komponent nebo prvků neschválených společností třetích stran,
 • provádění servisních činností osobami, které nejsou zástupci společnosti,
 • úpravy nebo změny Produktu oprávněnou osobou nebo třetí stranou bez souhlasu Společnosti (uděleno písemně pod hrozbou neplatnosti),
 • jiné porušení podmínek popsaných v Záručním listě Oprávněnou osobou, včetně nepodání Reklamace v souladu s níže uvedenými zásadami,
 • další prodej (jiný převod práv) Produktu Oprávněnou osobou na jiný subjekt.
5.Rozsah záruky

Práva ze Záruky může oprávněná osoba uplatňovat bez omezení a bez poplatků na území Polské republiky a v Evropském hospodářském prostoru. Jediným oprávněným subjektem ze Záruky je Oprávněná strana a možnost postoupení práv a povinností Příjemce souvisejících se Zárukou je vyloučena.

Odpovědnosti a pravomoci stran

6. Záruční servis

V případě vady Produktu, na který se vztahuje Záruka, má Příjemce právo:

 • požadovat odstranění vady Produktu, a pokud byl Produkt již dvakrát opravován – požadovat výměnu Produktu za nový, bez závad, s tím, že Společnost může dle vlastního uvážení vadný Produkt vyměnit, pokud oprava by obnášela nadměrné náklady, popř
 • požadovat po Společnosti vrácení zaplacené ceny – v případě nemožnosti výměny Produktu za nový nebo jeho opravy.
7. Povinnosti oprávněné osoby

V případě vady Produktu, na který se vztahuje Záruka, je Příjemce povinen:

 • neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od zjištění závady, podání Reklamace, dle bodu 8 níže;
 • učinit veškerá možná opatření, aby nedošlo ke zvýšení rozsahu škod.
8. Stížnost

Oprávněná osoba podá Společnosti Reklamaci prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (na údaje uvedené v úvodu nebo jiné aktuální informace, o kterých Společnost Oprávněnou osobu informovala). Pro úplnost by stížnost měla obsahovat:

 • datum a číslo objednávky,
 • příslušný účetní doklad, tedy účtenku nebo fakturu s DPH (originál, kopie nebo sken),
 • popis závady a
 • označení záručního servisu preferovaného oprávněnou osobou. Společnost potvrdí přijetí Reklamace uvedením čísla případu a jejím zasláním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Oprávněnou osobou.
9. Postup

Do 30 dnů od obdržení úplné stížnosti společnost:

 • splní záruční servis dle výběru Oprávněné osoby; nebo
 • splní jím zvolenou záruční službu, pokud je označení Oprávněné osoby (i) nemožné splnit nebo by s sebou neslo nadměrné náklady nebo (ii) by nemělo nárok na příjemce ze záruky;
 • bude informovat příjemce o změně lhůty pro projednání reklamace / provedení záručního servisu – pokud rozsah vad znemožňuje jejich včasné odstranění;
 • bude příjemce informovat o negativním posouzení Reklamace ao důvodech odmítnutí realizace Záruky.

Závěrečná ustanovení

10. Zřeknutí se odpovědnosti

Záruka se nevztahuje na odpovědnost společnosti za soulad produktu s místními zákony, směrnicemi a dokumentací ani za správné použití nebo vhodnost produktu pro zamýšlený účel oprávněnou osobou. Společnost nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení Produktu z jiných důvodů, než jsou důvody, na které se vztahuje Záruka, pokud není v kogentních ustanoveních zákona výslovně uvedeno jinak. V plném rozsahu povoleném zákonem je odpovědnost společnosti v rámci záruky vyloučena. Záruka nevylučuje odpovědnost Společnosti na základě kogentních ustanovení právních předpisů, zejména těch, která se týkají ochrany práv spotřebitelů.

11. Rozhodné právo

Záruka se řídí polským právem, pokud jejich uplatnění nevynucují kogentní ustanovení zákona (zejména s ohledem na Oprávněné osoby, které jsou spotřebiteli).

12. Individuální úpravy záruky

Jakékoli jednotlivé změny podmínek záruky dohodnuté mezi Oprávněnou osobou a Společností musí být platné písemně.

13. Změna podmínek záruky

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli bez zvláštního postupu změnit podmínky záruky a obsah záručního listu za předpokladu, že produkty podléhají podmínkám záruky platným v době jejich nákupu do oprávněná osoba.

14. Platnost

Tato verze záručního listu je platná od 20. května 2020.

Definice

Záruka

Záruka – závazek Společnosti provést pro Příjemce záruční servis z důvodu vadnosti Produktu v rozsahu a za podmínek uvedených v Záručním listu.

Záruční list

tento dokument upřesňující podmínky záručních služeb Společnosti pro příjemce.

Produkt

vyrobený společností, připravený k montáži výrobku ve formě dveřního zámku.

Stížnost

informace zaslané Společnosti Autorizovaným produktem o výskytu vady Produktu s uvedením alespoň okolností a údajů popsaných v písm. 8.

Společnost

Tedee společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě na ul. Altowej 2, 02-386 Warszawa, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000712451, jehož registrační spisy vede Okresní soud pro hl. Varšava ve Varšavě, 12. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, NIP 7010795542, REGON 369188621, se základním kapitálem 2 400 000 PLN.

Autorizovaný

subjekt, který jako kupující uzavřel se Společností smlouvu o prodeji Produktu.

Přeběhnout

fyzickou vadu ve smyslu čl. 556 § 1 občanského zákoníku